19e eeuw - Pauselijke Staten

Franse tijd

WO I

WO II